Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabierzowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 17.05.2021
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.05.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Brak filmu z tłumaczem migowym.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021.05.17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021.05.17

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z  IT SCKiPGZ email. it@sckipgz.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor SCKiPGZ
 • Adres: Szkolna 2, Zabierzów 32-080
 • E-mail: skargi-biblioteka@sckipgz.pl
 • Telefon: 12 285 15 04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Biblioteka główna, Zabierzów, Szkolna 2, znajduje się na parterze budynku, brak schodów, wind i innych utrudnień architektonicznych.
 • Na parkingu Samorządowego Centrum Kultury i Promocji, w którego budynku znajduje się biblioteka, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wejścia do biblioteki z psem asystującym.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Biblioteka nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ani pętli indukcyjnych.
 • Filia Biblioteczna w Bolechowicach, ul Jurajska 334 znajduje się na pierwszym piętrze budynku wielofunkcyjnego. Do budynku prowadzi dojście nie zapewniające osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu. Planowany jest montaż specjalnej windy.
 • Istnieje możliwość wejścia do biblioteki z psem asystującym.
 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Filia Biblioteczna w Balicach, ul. Radzziwiłłów 1, znajduje się na parterze budynku, do którego prowadzą niskie schody z podjazdem dla wózków. Brak, wind i innych utrudnień architektonicznych.
 • Istnieje możliwość wejścia do biblioteki z psem asystującym.
 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Filia Biblioteczna w Rudawie, ul. Rynek 1, znajduje się na pierwszym piętrze budynku wielofunkcyjnego. Do budynku prowadzi dojście  nie zapewniające osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu. Planowane przeniesienie biblioteki do nowego budynku przystosowanego do osób niepełnosprawnych
 • Przy budynku znajduje się parking.
 • Istnieje możliwość wejścia do biblioteki z psem asystującym.
 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • strona wyposażona w przełącznik rozmiaru tekstu
 • strona wyposażona w przełącznik zmiany kontrastu na podwyższony
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Facebook

Facebook

Zegar

Imieniny

Programy

Czytam sobie w bibliotece

program rozwoju bibliotek

Biblioteka narodowa

 

Cyfrowe książki

Wolne lektury

Polona