Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie

ABC czytelnika - Regulamin GBP

W związku z wprowadzeniem systemu bibliotecznego „SOWA”, z dniem 2 stycznia 2020 r. ulega zmianie regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych, który reguluje kwestię naliczania przez system biblioteczny "SOWA" kar za przetrzymane książki.

Informujemy wszystkich czytelników, iż:

1.  Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych  jest bezpłatne. Wypożyczyć można jednorazowo 4 książki na okres nie dłuższy niż 35 dni.

2.  Książki wypożyczane są na okres 35 dni z prawem do dwukrotnej prolongaty (przedłużenia). Prolongaty można dokonać telefonicznie, e-mailem, osobiście lub przez katalog on-line.

3.  System biblioteczny „SOWA” nalicza opłaty jedynie za książki przetrzymane powyżej 35 dni, które nie zostały prolongowane.

4. System nalicza karę pieniężną w wysokości 20 gr. od każdej książki, za każdy rozpoczęty dzień po upływie terminu zwrotu. Prosimy pamiętać o terminowym zwrocie książek, ponieważ  opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są systemowo, a nie przez bibliotekarza.

5. O zbliżającym się terminie zwrotu książek system „SOWA” będzie wysyłał mailowe powiadomienia do czytelników na trzy dni przed upływem terminu zwrotu książki. Na potwierdzenie wniesionych opłat, czytelnicy otrzymują pokwitowanie drukowane z programu „SOWA” lub z kwitariusza.

6. Należność za kary pobierana będzie tylko w gotówce w bibliotece, w której czytelnik przetrzymał zbiory.

7. Każdy czytelnik zostanie zapisany na nowo. Zostanie mu wydana karta biblioteczna i nowa karta zapisu, którą czytelnik podpisze tym samym akceptując nowy regulamin biblioteki. Przy zapisie do biblioteki wymagany jest numer PESEL zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Dzieci do 18 roku życia, będą zapisywane w obecności opiekuna prawnego.

JAK SIĘ ZAPISAĆ DO BIBLIOTEKI?

- Wystarczy mieć przy sobie dowolny dokument tożsamości wraz ze zdjęciem.
- Podać nam następujące dane: imię i nazwisko, adres, PESEL, adres e-mail oraz tel. kontaktowy.
- Złożyć podpis.
- Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z opiekunem.

A GDY JUŻ SIĘ ZAPISZESZ...

1. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych  jest bezpłatne. Wypożyczyć można jednorazowo 4 książki na okres nie dłuższy niż 35 dni.                                                                                                                                                                                                                     2. Książki wypożyczane są na okres 35 dni z prawem do dwukrotnej prolongaty (przedłużenia). Prolongaty można dokonać telefonicznie, e-mailem, osobiście lub przez katalog on-line.                                                                                                                        

3. System biblioteczny „SOWA” nalicza opłaty jedynie za książki przetrzymane powyżej 35 dni, które nie zostały prolongowane. 

4. System nalicza karę pieniężną w wysokości 20 gr. od każdej książki, za każdy rozpoczęty dzień po upływie terminu zwrotu.                 

5. O zbliżającym się terminie zwrotu książek system „SOWA”  będzie wysyłał mailowe powiadomienia do czytelników na trzy dni przed upływem terminu zwrotu książki.                                                                                                                                                        

6. Na potwierdzenie wniesionych opłat, czytelnicy otrzymują pokwitowanie drukowane z programu „SOWA” lub z kwitariusza. Należność za kary pobierana będzie tylko w gotówce w bibliotece, w której czytelnik przetrzymał zbiory.

Prosimy pamiętać o terminowym zwrocie książek, ponieważ  opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są systemowo, a nie przez bibliotekarza.

 

 

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABIERZOWIE

 

 

 Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 7
z dn. 20 grudnia 2019 roku 

Dyrektora Samorządowego Centrum

   Kultury i Promocji Gminy Zabierzów


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABIERZOWIE

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Regulamin Korzystania ze Zbiorów i Usług, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej w Zabierzowie oraz filii bibliotecznych w Balicach, Bolechowicach i Rudawie.
2.  Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą w strukturach Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów na podstawie:

Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (T.j. Dz.U. 2012 poz. 406, z późn. zm.),
Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (T.j. Dz.U. 2012 poz. 642, z późn. zm.),
Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy  Nr XXIV/260/16 z dnia 22 grudnia 2016 r., służąc rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922) i późniejszymi zmianami.

 

§ 2
PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI

Zbiory GBP w Zabierzowie są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne.
Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna, która umożliwia korzystanie z Biblioteki głównej i z trzech filii Biblioteki na terenie gminy. Karta biblioteczna ważna jest do końca każdego roku kalendarzowego. W Nowym Roku natępuje pzredłużenie ważności karty na kolejny rok podczas odwiedzin Czytelnika w GBP w Zabierzowie oraz Filiach w Balicach, Bolechowicach i Rudawie.
W celu otrzymania karty bibliotecznej należy:

okazać ważny dowód tożsamości (np. dowód osobisty, paszport),
podpisać wypełnioną kartę zapisu zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.

4. Kartę biblioteczną czytelnik otrzymuje przy zapisie. Pierwsze wydanie karty jest bezpłatne.

5. Zagubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty bibliotecznej, opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 5 zł. Oświadczenie o utracie karty bibliotecznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Czytelnik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zgubieniem lub zniszczeniem.

7. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na druku karty zapisu. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego czytelnika jest dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
9. Czytelnik Biblioteki zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.
10. Podanie adresu e-mail przez czytelnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na systemowe wysyłanie przez Bibliotekę informacji o zarezerwowanych książkach, zbliżającym się terminie zwrotu książek, upomnieniach.
11. Dzieci do lat 16 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie.

12. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na prośbę czytelnika, po zwrocie karty czytelniczej, wyłącznie po uregulowaniu wszelkich zaległości w stosunku do Biblioteki.

13. Czytelnik rezygnujący z usług Biblioteki, ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych z ewidencji użytkowników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone książki i nie ma żadnych zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. Usunięcie danych osobowych z ewidencji użytkowników odbywa się po przedłożeniu do Biblioteki przez czytelnika wypełnionego i podpisanego wniosku o usunięcie danych osobowych z bazy danych Użytkowników GBP w Zabierzowie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
7. Czytelnik, który zgłosi wniosek o likwidację konta bibliotecznego jest zobowiązany do zwrotu karty bibliotecznej.

14. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, rozmów z telefonów komórkowych. Osoby nietrzeźwe i znajdujące się pod wpływem środków odurzających nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki ani dokonywać wypożyczeń.
15. Godziny otwarcia Biblioteki głównej i filii określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu

16. Kierownik Biblioteki ma prawo zamknąć bibliotekę główną i filie na określony czas lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu urlopu, awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
17. Bieżące komunikaty dotyczące pracy Biblioteki i informacji dla  czytelników są umieszczane na stronie www.bibliotekazabierzów.pl. i na portalach społecznościowych oraz tablicach biblioteki głównej i filii.
18. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
19. Z Biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych nie podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych Biblioteki.


§ 3
WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW


1. Wypożyczyć można jednorazowo 4 książki na okres nie dłuższy niż 35 dni. W uzasadnionych przypadkach (dłuższy wyjazd, pisanie prac naukowych itp.) na indywidualny wniosek czytelnika, istnieje możliwość wypożyczenia większej liczby egzemplarzy.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongata nie może nastąpić później niż w dniu upływu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych. Czytelnik może uzyskać dwa razy prolongatę terminu zwrotu materiałów bibliotecznych (osobiście, telefonicznie, e-mailem.)
3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje, np. książki objęte wykazami lektur szkolnych.
4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek na terenie gminy Zabierzów znajduje się poszukiwana przez niego książka.
6. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.

7.Czytelnicy mogą składać zamówienia na książki drogą elektroniczną poprzez e-katalog SOWA. Zamówione w ten sposób książki należy odebrać w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Bibliotekę potwierdzenia na podany przez czytelnika e-mail lub zawiadomienia telefonicznego.
8. Z usługi rezerwowania zbiorów bibliotecznych czytelnik korzysta wówczas, gdy wszystkie egzemplarze danego wydania są aktualnie wypożyczone. Czytelnik, który podał swój adres e-mail, otrzymuje informację o rezerwacji drogą elektroniczną, pozostali czytelnicy drogą telefoniczną. Zbiory należy odebrać w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji. Po tym okresie zostają one przekazane do udostępniania.

9. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru zarezerwowanych zbiorów.
10. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów.

11. Zabrania się korzystania z drabinki znajdującej się w bibliotece. Jeżeli zaistnieje konieczność podania książki z wyższej półki, czytelnik musi poprosić bibliotekarza o pomoc. Czytelnicy, którzy bez wiedzy bibliotekarza korzystają z drabinki czynią to na własną odpowiedzialność.


§ 7
POSZANOWANIE ZBIORÓW


1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

3. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. W wyjątkowych przypadkach czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
4. Poniesione przez czytelnika koszty odszkodowania nie podlegają zwrotowi w wypadku późniejszego odnalezienia zbiorów bibliotecznych, które pozostają własnością Biblioteki.


§ 8
PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH


1. Czytelnik odpowiedzialny jest za terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Bibliotekarz nie ma obowiązku przypominania czytelnikowi o terminach zwrotu wypożyczonych zbiorów.
2. Za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych ponad termin określony w § 3 ust.1 oraz § 6 ust. 3 Biblioteka nalicza karę pieniężną w wysokości 20 gr. od każdej książki, za każdy rozpoczęty dzień po upływie terminu zwrotu. Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są systemowo.
3. Czytelnikom, przekraczającym termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, Biblioteka wysyła upomnienie na koszt czytelników. Pisemne upomnienie wysłane będzie nie wcześniej niż po upływie 12 tygodni od regulaminowego terminu zwrotu zbiorów bibliotecznych.
4. W przypadku udostępnienia przez czytelnika adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, upomnienie poprzedzone będzie e-mailowym wezwaniem do zwrotu zbiorów bibliotecznych.
5. Kara z tytułu przetrzymania zbiorów nie jest naliczana za czas zamknięcia Biblioteki spowodowany urlopem, remontem czy inwentaryzacją zbiorów.
6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych, kara za przetrzymanie jest naliczana za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu dokumentu, aż do dnia uregulowania należności za zgubiony lub zniszczony dokument.
7. Jeżeli czytelnik, mimo upomnienia wysłanego przez Bibliotekę, nie zwróci wypożyczonych zbiorów bibliotecznych i odmówi uiszczenia należnych kar, może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki.
8. Kierownik Biblioteki wraz z upoważnionym przez niego pracownikiem  może w indywidualnych sprawach spisać lub umarzać zobowiązania finansowe z powyższych tytułów, jeżeli uzasadnione jest to szczególną sytuacją życiową, ekonomiczną czytelnika lub brakiem możliwości wyegzekwowania tych kwot. Z możliwości spisania bądź umorzenia czytelnik może skorzystać tylko 1 raz w roku kalendarzowym.
9. Dwa razy w roku – w maju i w grudniu - Biblioteka może ogłosić amnestię dla czytelników, polegającą na spisaniu lub umarzaniu kar, każdemu czytelnikowi, który w tym okresie dokona zwrotu przetrzymywanych dokumentów.

10. W systemie SOWA należy dokonać adnotacji dotyczącej przyczyny umorzenia.


§ 9
UDOSTĘPNIANIE SIECI INTERNET I STANOWISKA KOMPUTEROWEGO DLA CZYTELNIKÓW


1. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu mają wszyscy czytelnicy.

2. Korzystanie z dostępu do sieci Internet jest bezpłatne. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.
3. Pracownicy Biblioteki na życzenie czytelnika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Czytelnik prowadzi poszukiwania samodzielnie.
4. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu udostępnia się czytelnikom na czas nieprzekraczający 1h z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.
5. Na prośbę czytelnika dyżurujący bibliotekarz może wydrukować wyszukane informacje nie przekraczające 5 stron formatu A4.
6. Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontrolowania czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze.
7. Czytelnicy Czytelni Ogólnej mogą skorzystać z stanowiska komputerowego w celu sporządzenia różnego rodzaju pism (listy, referaty, prace dyplomowe i in.).
8. Czytelnicy po zakończeniu pracy na komputerze powinien usunąć zapisane przez siebie dane.


§ 10
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU


1. Czytelnikowi korzystającemu ze sprzętu Biblioteki zabrania się dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera oraz samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego.
2. Biblioteka ze względu bezpieczeństwa ma prawo do blokowania stron serwisów aukcyjnych, portali społecznościowych oraz innych - uznanych przez administratora sieci za nielegalne lub niebezpieczne dla działania systemu bibliotecznego.
3. Zabrania się wykorzystywania Internetu do:

przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,
wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,
kopiowania programów komputerowych będących własnością Biblioteki,
zakładania własnych katalogów na dyskach,
łamania zabezpieczeń systemu.

4. Podczas pracy przy komputerze zabrania się palenia tytoniu, spożywania posiłków i picia napojów.
5. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione podczas korzystania z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.
6. Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do sprzętu komputerowego, jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
7. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego na podstawie decyzji podjętej przez Kierownika Biblioteki.


§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania.

2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do Księgi Skarg i Wniosków.
3. Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Zabierzowie wchodzi w życie z dniem 01. 01. 2020 roku.

4. Osobami upoważnionymi do pobierania należności za przetrzymanie książek lub materiałów bibliotecznych są pracownicy GBP w Zabierzowie oraz filii w Balicach, Bolechowicach i Rudawie.

5. Należność za kary pobierana będzie tylko w gotówce w bibliotece, w której czytelnik przetrzymał zbiory.

 

 

Załącznik nr.1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabierzowie

 Oświadczenie o utracie karty.

 

OŚWIADCZENIE O UTRACIE KARTY

 

Imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Oświadczam, że moja karta biblioteczna nr……………………..………została zniszczona/zgubiona/skradziona.*

Zobowiązuję się do uregulowania opłaty za wydanie duplikatu karty w dniu jej odbioru.

Zabierzów, dn. ……………………………….

                               

 

  

 ……..…………………………………………………………

                                        data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

Załącznik nr.2 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabierzowie. Godziny otwarcia.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie

 

PONIEDZIAŁEK                11.00 - 19.00

WTOREK                          11.00 - 19.00

ŚRODA                             9.00 - 15.00

CZWARTEK                     11.00 - 19.00

PIĄTEK                            11.00 - 19.00

SOBOTA                          8.00 - 14.00

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie - Filia w Balicach

 

PONIEDZIAŁEK               12.00 - 19.00

WTOREK                         12.00 - 19.00

ŚRODA                            12.00 - 19.00

CZWARTEK                    12.00 - 19.00

PIĄTEK                            8.00 - 14.00

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie - Filia w Bolechowicach

 

PONIEDZIAŁEK               8.00 - 14.00

WTOREK                         12.00 - 19.00

ŚRODA                           12.00 - 19.00

CZWARTEK                    12.00 - 19.00

PIĄTEK                          12.00 - 19.00

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie - Filia w Rudawie

 

PONIEDZIAŁEK              12.00 - 19.00

WTOREK                       12.00 - 19.00

ŚRODA                          12.00 - 19.00

CZWARTEK                    8.00 - 14.00

PIĄTEK                          12.00 - 19.00

 

Załącznik nr. 3 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabierzowie

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI

Ja niżej podpisana/ny……………………………………………………………………

                                                                    (imię i nazwisko Czytelnika)

PESEL:………………………………………………………..

zamieszkała/y…………………………………………………………………

oświadczam, że z dniem……………………………………. rezygnuję z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabierzowie i jednocześnie proszę o wykreślenie mnie z listy czytelników i usunięcie moich danych osobowych z bazy Biblioteki.

……………………………………………………………

                                                                                                                  (data, czytelny podpis)

Jednocześnie proszę o wykreślenie moich dzieci z listy czytelników i usunięcie ich danych osobowych z bazy Biblioteki:

1. ………………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko, )

2. ………………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko, PESEL)

3. ………………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko, PESEL)

                                                                                                                      ……………………………………

                                                                                                                                   (data, czytelny podpis)

 ADNOTACJA ZE STRONY BIBLIOTEKI:

- Czytelnik zwrócił / nie zwrócił wszelkie materiały biblioteczne

- Czytelnik uiścił / nie uiścił wszelkie należne opłaty względem Biblioteki

- Zaległości na dzień rezygnacji z usług Biblioteki wynoszą: ………………………………

                                                                             

 ……………………………………………………

 (data, pieczątka i czytelny podpis pracownika Biblioteki)

Zapoznałam/em się z adnotacjami Biblioteki

 

……………………………………………………………

     (data, czytelny podpis Czytelnika)

 

Facebook

Facebook

Zegar

Imieniny

Programy

Czytam sobie w bibliotece

program rozwoju bibliotek

Biblioteka narodowa

 

Cyfrowe książki

Wolne lektury

Polona